Hie­ron­ta

“Hie­ron­nal­li­nen kos­ke­tus ei siis ole mikään taval­li­nen käden hoi­dok­kaan ruu­miin­pin­nal­le aset­ta­mi­nen, vaan mää­rät­ty­jä toi­min­nal­li­sia ja paran­nuk­sel­li­sia vai­ku­tuk­sia tavoit­te­le­va, ymmär­ryk­sel­lä, tai­dol­la ja tar­koi­tuk­sel­la toi­mi­tet­tu, uuraan hie­ron­ta­toi­men syn­nyt­tä­mä tai toi­sil­la ihmi­sil­lä luon­tai­se­na per­soo­nal­li­se­na kyky­nä ilme­ne­vä, amma­til­li­nen poti­laan ruu­miin kos­ke­tus.”  Har­tea 1930

Stressi ja burn out hieronta

Stressi/burn out-hie­ron­ta

Stres­siin ja unet­to­muu­teen apua anta­va kah­den tun­nin syvä­ren­tout­ta­va vyö­hy­ke­te­ra­peut­ti­nen olii­viöl­jyl­lä teh­tä­vä hie­ron­ta, jota suo­si­tel­laan vii­kon välein mie­lel­lään aina­kin vii­si ker­taa.  Halu­tes­sa­si hoi­dos­sa voi­daan käyt­tää myös Young Living etee­ri­siä ren­tou­tusöl­jy­jä kuten Stress Away, Peace and Cal­ming tai Lavendel.

vyöhyketerapia

Reflek­so­lo­gia, moder­ni- ja tunnevyöhyketerapia

Vyö­hy­ke­te­ra­pia perus­tuu iki­van­haan hoi­to­muo­toon, jon­ka avul­la elvy­te­tään kehon omia paran­ta­via voi­ma­va­ro­ja. Se perus­tuu sii­hen, että kai­kil­la kehon eli­mil­lä ja osil­la on hei­jas­tea­lu­een­sa kehol­la, kor­vis­sa ja jal­ka­te­räs­sä. Näi­tä hei­jas­tei­ta käsit­te­le­mäl­lä voi­daan vai­kut­taa hei­jas­tet­ta vas­taa­vaan eli­meen. Tavoit­tee­na on nor­ma­li­soi­da kehon toi­min­to­ja anta­mal­la sil­le alku­käs­ky, jol­loin keho alkaa paran­taa itseä.

Lue lisää

Mene­tel­miä on ole­mas­sa usei­ta, samoin kou­lut­ta­jia. Itse olen opis­kel­lut reflek­so­lo­gik­si (1999) Medi­ka Noval­la Tam­pe­reel­la sekä moder­nik­si (2013) ja psykologiseksi/tunnevyöhyketerapeutiksi (2015) Kai­ron Ins­ti­tuu­tis­sa Hel­sin­gis­sä.  Reflek­so­lo­gian avul­la voi­daan ana­ly­soi­da ja hoi­taa kehon eri­lai­sia häi­riö- ja sai­raus­ti­lo­ja. Sitä käy­te­tään eri­lai­siin jän­ni­tys­ti­loi­hin, aineen­vaih­dun­taon­gel­miin, tuki- ja lii­kun­tae­lin­ten vai­voi­hin, hor­mo­naa­li­siin ongel­miin, kipu- ja sär­ky­ti­loi­hin, lap­set­to­muu­teen, tiet­tyi­hin veren­pai­neon­gel­miin, migree­niin, stres­siin, syn­ny­tyk­sen hel­pot­ta­mi­seen ym.

Hoi­don vai­ku­tuk­sia ovat mm. ren­tou­tu­mi­nen, kehon­toi­min­to­jen ja veren­kier­ron akti­voi­tu­mi­nen, vas­tus­tus­ky­vyn lisään­ty­mi­nen, aineen­vaih­dun­nan vil­kas­tu­mi­nen, kuo­na-ainei­den pois­tu­mi­nen sekä kipu- ja sär­ky­ti­lo­jen lieventyminen.

Moderni vyöhyketerapia

Moder­ni vyö­hy­ke­te­ra­pia (MVT)

MVT:ssa ihmi­nen näh­dään ajat­te­lun, tun­tei­den ja kehon yksey­te­nä. Mikä tahan­sa näis­tä kol­mes­ta voi sai­ras­tut­taa ja myös paran­taa ihmi­sen. Keho on elä­vä, tun­te­va, dynaa­mi­nen ja antaa sitä hoi­det­taes­sa suo­ran para­ne­mis­mah­dol­li­suu­den. Keho pei­laa ihmis­tä ja hänen elä­män­his­to­ri­aan­sa. Hoi­dos­sa ongelmiin/vaivoihin pyri­tään etsi­mään tun­ne­syy, joka on ko. ongel­man taus­tal­la. Hoi­toon kuu­luu haas­tat­te­lu ja koko kehon vyö­hy­ke­te­ra­peut­ti­nen hoi­to peh­meäl­lä vyö­hy­ke­ra­ta­hie­ron­nal­la ja polaa­ri­sel­la painannalla.

Lasten vyöhyketerapia

Las­ten vyöhyketerapia

Vyö­hy­ke­te­ra­pia on hel­lä­va­rai­nen ja luon­non­mu­kai­nen hoi­to­muo­to pien­ten las­ten kolii­kin, vat­sa­vai­vo­jen, levot­to­muu­den ym. ongel­mien hoi­toon, sekä esim. infek­tio­kier­teen kat­kai­suun ja union­gel­miin isom­mil­le­kin lap­sil­le. Myös näis­sä hoi­dois­sa pyri­tään hake­maan myös tun­ne­syi­tä oirei­luun. Eri­lai­set elä­män­ti­lan­teet, kuten esim. muut­to, van­hem­pien ero tai sisa­ruk­sen syn­ty­mä, voi­vat lau­kais­ta lap­ses­sa eri­lai­sia tun­ne­reak­tioi­ta, jot­ka ilme­ne­vät eri­lai­si­na vai­voi­na tai poik­kea­va­na käy­tök­se­nä. Täl­löin hoi­dol­la voi­daan lau­kais­ta tilan­ne ja näin aut­taa las­ta pää­se­mään ongelmistaan

Korvakynttilähoito

Kor­va­kynt­ti­lä­hoi­to

Kor­va­kynt­ti­lä­hoi­dos­sa pala­mi­nen aiheut­taa lie­vää imua ja kevyt­tä ali­pai­net­ta kor­viin ja pos­kion­te­loi­hin. Ali­pai­ne kier­rät­tää yrt­ti­uu­te­höy­ryä kor­vas­sa hoi­taen sen ärty­nei­tä aluei­ta, pois­taen epä­puh­tauk­sia ja samal­la akti­voi­den kor­vaa lem­peäs­ti, vir­kis­täen kuu­loa. Pai­kal­li­ses­ti läm­pö sti­mu­loi ääreis­ve­ren­kier­toa, joka voi­mis­taa immu­no­lo­gis­ta puo­lus­tus­jär­jes­tel­mää ja lym­fa­nes­teen­kier­toa. Läm­pö myös sti­mu­loi kor­van reflek­sia­luei­ta ja ener­gia­pis­tei­tä pään alueella.

Lue lisää

Hoi­to­muo­to on miel­lyt­tä­vä ja ren­tout­ta­va koke­mus. Kor­va­kynt­ti­lä on luon­non­tuo­te. Val­mis­tusai­nee­na on käy­tet­ty huna­ja­uu­tet­ta, orgaa­nis­ta vahaa, pel­la­va­kan­gas­ta ja eri yrttejä.

Hoi­toa voi­daan antaa mm. lii­ma­kor­vaan, kor­vien soi­mi­seen (tin­ni­tus), pos­ki – ja nenä­on­te­loi­den ja kor­vien tuk­koi­suu­teen, pään­sär­kyyn, migree­niin, unet­to­muu­teen ja kor­va – ja pos­kion­te­lo­tu­leh­dus­kier­teen katkaisuun.

Hoi­toa ei voi teh­dä jos on rei­kä tärykalvossa/putket kor­vis­sa, syö­pä, aivoin­fark­ti, aivo­kas­vain, epi­lep­sia, mare­van lää­ki­tys, menie­ren tau­ti, veren­pai­ne yli 200, tasa­pai­no­häi­riöt vii­kot­tain, akuut­ti tuleh­dus pään alu­eel­la, veren­kier­to­häi­riö kuu­kausit­tain, aller­gia kynt­ti­läs­sä ole­vil­le aineil­le (huna­ja, sal­via, kamo­mil­la…), kuu­me tai jos on ollut pää­na­lu­een leik­kauk­ses­sa puo­len vuo­den sisällä.

Hoi­toon kuu­luu myös lopuk­si suo­ri­tet­ta­va pään ja nis­kan hie­ron­ta. Hoi­don pituus 45 min.

Tun­ne­vyö­hy­ke­te­ra­pia (TVT)

Tämä tun­net­tiin aiem­min nimel­lä Psy­ko­lo­gi­nen vyö­hy­ke­te­ra­pia. Tämän kuten edel­li­sen­kin hoi­to­muo­don on kehit­tä­nyt Ant­ti Pie­tiäi­nen Kai­ron ins­ti­tuu­tis­ta (www.kairon.fi).

Tämä hoi­to on edel­lis­tä pal­jon syväl­li­sem­pi hoi­to. Täs­sä käy­dään koko elä­män­kaa­ri läpi, joten tätä voi sanoa myös elä­män­kaa­ri­te­ra­piak­si. Keho muis­taa elä­män­kaa­ren ja tun­ne­pe­ri­män. Ihmi­nen elää  nyt – het­kes­sä, mut­ta voi muis­taa lap­suu­ten­sa ja sukun­sa tun­ne­pe­ri­män, kipu­jen­sa ja krii­sien­sä alku­pe­rän. Hän voi löy­tää iden­ti­teet­tin­sä ja parantua.

Lue lisää

”Se, mikä ei ole voi­nut tul­la esiin itku­na tai puhee­na, ilme­nee sit­tem­min sai­rauk­si­na vail­la sano­ja sen ilmai­se­mi­seen. Salai­suus tai ei-sanot­tu on tuhoa­va. Sil­lä, että ei sano­ta asioi­ta (toi­sen paras­ta aja­tel­len), on bume­ran­gi­vai­ku­tus ja sii­tä tulee paha, joka koh­taa juu­ri nii­tä, joi­ta halu­taan suo­jel­la. Se voi­daan tode­ta mones­sa suku­pol­ves­sa. Tera­peut­ti­nen ihme tapah­tuu, kun löy­tä­mäl­lä tai uudel­leen koke­mal­la tulee mah­dol­li­suus puhua asias­ta, pahat asiat muut­tu­vat kyy­ne­lik­si ja sanoik­si ja sai­raus tai onnet­to­muuk­sien sar­ja lopul­ta päät­tyy. On vain vie­lä löy­det­tä­vä joku, jol­le voi puhua sii­tä, joka lopul­ta ymmär­tää, joka aut­taa vapaut­ta­maan täs­tä pai­nos­ta, ei arvos­te­le, ja näin mah­dol­lis­taa ahdis­tuk­ses­ta vapau­tuk­sen ja haa­vo­jen arpeutumisen.”

Anne Ance­lin Schutzenberger

Tämä on mata­lan kyn­nyk­sen hoi­to mie­len ongel­mil­le, johon sisäl­tyy myös kehon­hoi­to. Hoi­to ei sovi jos kehos­sa on vie­rai­ta esi­nei­tä (sydä­men­tah­dis­tin, keinonivelet/proteesit ((eten­kin metal­li­set)), sir­pa­leet, amal­gaa­mi­pai­kat) tai syn­teet­ti­siä lää­ke­ai­nei­ta pit­kään käytettyinä/myrkyllisiä ainei­ta kehos­sa tai elin­siir­rän­näi­nen tai alkoholia/muita päih­tei­tä. Alku­ras­kau­des­sa ei hoi­de­ta jos asia­kas ei ole tot­tu­nut saa­maan vyö­hy­ke­te­ra­pi­aa, eikä myös­kään voi­mak­kais­sa kehon akuu­teis­sa tilois­sa kuten kuu­me, tuleh­dus­ti­lat/-sai­rau­det.  Vai­keat kroo­ni­set sai­rau­det voi myös olla estee­nä hoi­dol­le, kuten esim. mie­li­sai­rau­det, syö­pä, vai­kea sydänvika.

Intialainen päähieronta

Intia­lai­nen päähieronta

Intias­sa on jo vuo­si­tu­han­sia käy­tet­ty pää­hie­ron­taa vir­kis­tä­mi­seen, ren­tou­tuk­seen ja hius­ten kau­nis­ta­mi­seen joten sitä ei suot­ta kuva­ta stres­si­pe­suk­si, sil­lä se pur­kaa stres­siä nopeas­ti ja tehok­kaas­ti ren­tout­taen ja tasa­pai­not­taen sekä kehon että mie­len. Tämä alku­jaan ayur­ve­di­nen hoi­to­me­ne­tel­mä muo­dos­tuu sar­jas­ta eri­lai­sia hie­ron­ta­liik­kei­tä, vuo­roin sti­mu­loi­via, vuo­roin ren­tout­ta­via. Näin käsi­tel­lään har­tia­seu­tu, olka­var­ret ja pää tehok­kaas­ti, mut­ta hel­lä­va­rai­ses­ti. Hoi­toon on help­po tul­la, se suo­ri­te­taan tuo­lil­la istuen vaat­teen pääl­tä ja kes­tää puo­li tun­tia. Hoi­to on miel­lyt­tä­vä ja ren­tout­ta­va koke­mus, joka sopii kai­ke­ni­käi­sil­le joko yksit­täi­si­nä ker­toi­na tai useam­man ker­ran hoitosarjana.

Young Living öljyt

Olen Young Living öljy­jen jäl­leen­myy­jä. Voit saa­da opas­tus­ta myös itse teh­tä­vään 30 päi­vän tun­ne­va­pau­tus­hoi­to­kuu­riin, jol­la on monia hyviä vai­ku­tuk­sia kehoon, mie­leen ja tapaa­si, jol­la kat­sot elämääsi.

YOUNG LIVING tunnevapautushoito

Young Living öljyil­lä (www.youngliving.com) ja www.facebook.com/oljymaailma) teh­tä­vä tun­nin kes­tä­vä kos­ke­tus­hoi­to, jos­sa makuul­la ole­vaa asia­kas­ta käsi­tel­lään hil­jai­suu­des­sa hel­lä­va­roen öljyil­lä lähin­nä pään ja nis­ka­har­tia­seu­dun alu­eel­ta. Hoi­don tar­koi­tus on tuo­da men­nei­syy­des­tä asioi­ta käsi­tel­tä­väk­si. Käy­tet­tä­viä öljy­jä (n. 20 kpl) on mm.  maa­doi­tus (Cypress/Cedarwood), anteek­sian­to (For­gi­ve­ness), ilo (Joy), roh­keus (Valor), tasa­pai­no­tus (Har­mo­ny), irti­pääs­tö kivusta/kiukusta (Relea­se), usko itseen (Belie­ve), sisäi­nen lap­si (Inner child). Hoi­to on ren­tout­ta­va, eri­lai­nen koke­mus hyvän tuok­sui­sil­la öljyillä.

Lue lisää

Hoi­toa ei voi teh­dä, jos on vii­me aikoi­na teh­ty leik­kaus tai on ollut onnet­to­muu­des­sa, on  kova kuu­me, on alko­ho­lin tai huu­mei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na. Myös iho­tu­leh­duk­set, pään ja nis­kan alu­een vam­mat, sydä­non­gel­mat, vii­me­ai­ko­jen veri­tulp­pa, mare­van-lää­ki­tys, epi­lep­sia, dia­be­tes, kuo­le­maan joh­ta­va sai­raus, ras­kaus, tuo­re elin­siir­to ovat este hoidoille.

RainDrop hoito

Raindrop-hoi­to

Raindrop-hoi­to on iha­nan ren­tout­ta­va ja lem­peän hel­lä­va­rai­nen selän ja jal­ka­te­rien ren­tou­tus­kä­sit­te­ly Young Living etee­ri­sil­lä öljyil­lä. Hoi­to sopii sinul­le, jol­la elä­mä on haas­teel­lis­ta, stres­siä, väsy­mys­tä, keho jumis­sa, kun fluns­sa yrit­tää pääl­le, kai­paat loh­du­tus­ta tai haluat vain hem­mot­te­lua ja kokeil­la jotain uut­ta. Hoi­to kes­tää tunnin.

Lue lisää

Hoi­toon on valit­tu öljy­jä (väh. 12 kpl), jot­ka voi­vat tukea kehon kaik­kia eri jär­jes­tel­miä (lihak­set, luus­to, lym­fa, veren­kier­to…) Ja lisäk­si vali­taan öljy, jos­ta juu­ri tämä asia­kas saat­tai­si hyö­tyä (esi­mer­kik­si stres­siin, kipuun). Raindrop hoi­to suo­ri­te­taan eri­tyi­sel­lä vitaflex-tek­nii­kal­la, joka on van­ha itä­mai­nen aku­pai­nan­ta­tek­niik­ka. Hoi­toon voi­daan yhdis­tää enem­pi­kin vitaflex tek­niik­kaa jos on esi­mer­kik­si pään­sär­kyä, umme­tus­ta, pos­kion­te­lo-ongel­mia tms.

Hoi­toa ei voi teh­dä, jos on hyvin matala/korkea veren­pai­ne, verisuonitukokset/hyytymät, ras­kaus, sydän­vai­vat, skit­so­fre­nia, epi­lep­sia, dia­be­tes, tart­tu­va der­ma­tiit­ti, ihot­tu­ma, pso­ria­sis, aurin­gon­polt­ta­ma, kuu­me, akuut­ti infek­tio, aller­gia yrteil­le (ore­ga­no, tim­ja­mi, basi­li­ka, mei­ra­mi, pipar­mint­tu), nis­kan retkahdus/vamma, on alko­ho­lin tai huu­mei­den vai­ku­tuk­sen alaisena.

Hermoratahieronta

Her­mo­ra­ta­hie­ron­ta

Her­mo­ra­ta­hie­ron­ta on koko­nais­val­tais­ta kevyen vaa­te­tuk­sen pääl­tä teh­tä­vää kehon ääreis­her­mos­ton perus­teel­lis­ta käsit­te­lyä, joka saa myös kes­kus­her­mos­ton toi­mi­maan kun­nol­la, eli aivot teke­mään teh­tä­vän­sä. Ääreis­her­mos­ton teho­kun­tou­tus antaa apua lihas­vai­vois­ta useim­piin kroo­ni­siin sai­rauk­siin sekä sär­ky- ja kipu­ti­loi­hin kuten pää­sär­ky, nis­ka- ja har­tia­ki­vut, sel­kä­ki­vut, aller­giat, reu­ma, vat­sa­vai­vat, ruu­an­su­la­tus­häi­riöt, migree­ni, mak­sa­vai­vat, kil­pi­rau­ha­sen toi­min­ta­häi­riöt, gyne- ja etu­rau­has­vai­vat, munuais- ja sydän­tau­dit sekä hal­vaan­tu­mi­nen ym. rappeutumissairaudet.

Lue lisää

Hoi­to kes­tää kak­si tun­tia ja par­haan tulok­sen saa­mi­sek­si tuli­si käy­dä 5–10 ker­taa 4–7 päi­vän välein ja sen jäl­keen hoi­toa jat­ke­taan yksi­löl­li­ses­ti 2–4 vii­kon välein usean kuu­kau­den ajan. Hoi­to ei sovi ras­kau­den aika­na eikä 8 viik­koon leik­kauk­sen jäl­keen eikä sil­loin jos on jokin siirrännäiselin.

Oiko­po­lut:

Ota yhteyt­tä:

Puh. 0500 567 044
tiina.vayrynen(@)kotinet.com


Facebook


Instagram